Datos de Katherine Lunn

Idhunita
Idhunita

Katherine Hai Lunn, Híbrida Shek-Humana
Es neutral